Probíhájící ostatní

Výsledek obrázku pro logo euroregionu nisaProjekt je podpořen Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa/Das von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung aus dem Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020 im Rahmen der Kleinprojektefonds der Euroregion Neiße gefördert wird.

Tvoření ve skalách a Den našich spolků/Bildung in den Felsen und Tag unserer Vereine

Podpořeno Euroregionem Nisa z Fondu malých projektů, č.ž. ERN 0704 – CZ 25.05.2018

Partneři: Podralský nadační fond ZOD a Naturschutzzentrum Neukirch

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu je podpora přeshraniční spolupráce, setkávání a výměna zkušeností v ERN mezi obcemi Brniště a Neukirch a místními spolky a organizacemi. V rámci projektu budou společně naplánovány a zrealizovány 2 komunitní akce (CZ/DE): 1) Landartové tvoření ve skalách (červen/červenec 2018). Čeští a němečtí umělci budou společně tvořit landartové objekty a sochy v nově vznikající landartové stezce v pískovcových skalách u obce Brniště. Tvoření vyvrcholí v rámci Dne spolků 4.8., kdy bude landartová stezka slavnostně otevřena a budou vyhodnocena nejzajímavější díla. 2) Den našich spolků - akce pro veřejnost s kulturním a sportovním programem  (4.8.2018). První ročník akce zaměřené na prezentaci a spolupráci spolků a organizací z Čech a Saska (skauti, střelecký klub, trampové, myslivci, hasiči, kynologové, šermíři, ochotníci, MGH Neukirch, Martinshof Rothenburg Diakoniewerk).Jádrem akce je přednáškový stan a zážitkové wokshopy - např.lukostřelba, myslivecké trofeje, hasičská technika. Mladí němečtí a čeští fotbalisté se utkají ve fotbalovém zápase. Součástí bude i doprovodný program (kapely a divadlo, tvořivé dílny pro děti, stánky s regionálními produkty a občerstvením). Doprava německých účastníků je zajištěna dvěma autobusy. Obě akce jsou zaměřeny na setkávání a sdílení zkušeností a podporují vztah k místu a společnou identitu obyvatel příhraničního regionu. Projekt vychází z dlouhodobé spolupráce obcí a projektových partnerů a dále tuto spolupráci pevňuje. Kromě navázání nových kontaktů, vzájemného poznávání a upevňování vztahů, bude hmatatelným výsledkem nová landartová stezka. Partneři projektu budou i nadále spolupracovat na realizaci dalších akcí v regionu. Cílovou skupinou projektu jsou především obyvatelé ERN všech věkových kategorií, především obcí Brniště, Neukirch a okolí. Jako účastníci i návštěvníci projektu jsou zapojeni lidé z Čech i z Německa, muži i ženy, lidé bez rozdílu rasy a  původu, sexuální orientace, i lidé s handicapem. Akce Den spolků je pořádána v areálu Lesní zátiší, který je přístupný také pro lidi na vozíčku, vstup je pro všechny zdarma. Projektové aktivity jsou v souladu se strategií Gender Mainstreamingu EU.

 

Projektziel ist die Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit, Treffen und Erfahrungstausch in der ERN zwischen den Gemeinden Brniště und Neukirch und den Lokalvereinen und Organisationen. Im Rahmen des Projekts werden 2 kulturelle Aktionen stattfinden: 1)    Bildung in den Felsen (Juni/Juli 2018). Tschechische und deutsche Künstler werden zusammen Landartobjekte und Statuen in neu entstehendem Weg in den Sandsteinfelsen gestalten. Die Bildung wird im Rahmen der Aktion „Tag unserer Vereine“ am 4. 8. 2018 gipfeln,wann Eröffnungsfeier des Landartwegs wird. Die interessante Werke werden geschätzt. 2)    Tag unserer Vereine – Aktion für Öffentlichkeit mit kulturellem und sportlichem Programm (4. 8. 2018). Das erste Jahr dieser Aktion konzertriert sich auf Präsentation und Zusammenarbeit den Lokalvereinen und Organisationen aus Tschechien und Sachsen (Pfadfindergruppe, Schützenverein, Wanderer, Jägerverband, Feuerwehrmänner, Kynologen, Fechter, Amateure, MGH Neukirch, Martinshof Rothenburg Diakoniewerk. Kern der Aktion wird ein Vortragszelt und Workshops – z. B. Bogenschießen, Jägertrophäen, Besichtigung der Feuertechnik. Junge deutsche und tschechische Fußballspieler treffen im Fußballspiel aufeinander. Untrennbarer Bestandteil des Programms wird Begleitprogramm (Bänder, Theater,Workshops für Kinder, Imbissbude). 2 Busse transportieren deutsche Teilnehmer. Beide Aktionen konzertrieren sich auf die Zusammenarbeit, Treffen und fördern Beziehung zum Platz und Zusammenidentität der Einwohner in der Euroregion. Das Projekt geht von langfristiger Zusammenarbeit der Gemeinden und Projektpartner aus. Das Projekt entfaltet und festigt diese Zusammenarbeit. Greifbares Ergebnis des Projekts wird der Landartweg und natürlich neue Kontakte, gegenseitige Kennenlernen und Festigung der guten Beziehungen in der Euroregion. Projektpartner werden weiter bei der Realisierung der Projekte und nächster Aktionen in der Region mitarbeiten. Zielgruppe des Projekts ist breite Öffenlichkeit der gameinsamen Region. Aktion Tag unserer Vereine wird im Areal Lesní zátiší stattfinden, der Eintritt wird kostenlos. Projektaktivitäten sind in der Einklang mit der Startegie GM EU.

 

Programy podpořené Libereckým krajem

 

Kroužek poznávání přírody a využívání přírodních surovin

 

Podpořeno Libereckým krajem, r.č. OLP/3833/2018

 

Cílem tohoto projektu je realizovat pravidelnou činnost s dětmi a mládeží z Brniště a okolí v oblasti životního prostředí ve školním roce 2018/2019. Práce s dětmi bude probíhat formou pravidelných setkávání 1x týdně v rámci Kroužku poznávání přírody a využívání přírodních surovin. Během školního roku 2018/19 se uskuteční celkem 34 setkání.

 

Tvoření s přírodou a pro přírodu

 

Podpořeno Liberecký krajem, r.č. OPL/4052/2018

 

Projekt Tvoření s přírodou a pro přírodu má za úkol přibližovat a seznamovat místní veřejnost s problémy, se kterými se v rámci ochrany životního prostředí v dnešní době běžně setkáváme, a také s možnostmi jejich řešení či předcházení jejich vzniku.

Aktivity projektu budou realizovány jednak jako pravidelná setkávání na dané ekologické téma (1x za 2 týdny) a dále formou jednorázových akcí a tvořivých dílen, při kterých bude akcentováno některé z ekologických témat s podtextem tradiční události v roce (Den Země, Velikonoce aj.)