Užitkové rostliny

 

Užitkové rostliny a jejich využití – děti poznávají regionální koloběh surovin v přírodě

Nutzpflanzen und deren Verwendung – Kinder erforschen regionale Kreisläufe in  Der Natur,

č.ž. 100279664.

 

 

 

                         

 

 

 

Projekt  Užitkové rostliny a jejich využití – děti poznávají regionální koloběh surovin v přírodě / Nutzpflanzen und deren Verwendung – Kinder erforschen

regionale Kreisläufe in der Natur, č.ž. 100279664  je podpořen Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020.

 

Das Projekt Užitkové rostliny a jejich využití – děti poznávají regionální koloběh surovin v přírodě / Nutzpflanzen und deren Verwendung – Kinder erforschen regionale Kreisläufe in der Natur, č.ž. 100279664  ist von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung Programm zur Zusammenarbeit zwischen der Tschechischen Republik und dem Freistaat Sachsen 2014 – 2020 unterstützt.

        
 

Více informací zde:

http://www.sn-cz2020.eu/de/index.jsp

                                   

 

   PARTNEŘI PROJEKTU

 

Leadpartner: Podralský nadační fond ZOD

PP001: Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V.  

 

                                                  

   DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU

1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

 

CÍLE A VÝSLEDKY PROJEKTU

 

 • 1. Zvýšení vzdělanosti o životním prostředí, regionálních produktech a ekologicky šetrném způsobu života.
 • 2. Vznik přeshraničních pedagogických materiálů pro MŠ a ZŠ.
 • 3. Navázání kontaktů a mezi českými a německými dětmi, pedagogy a školami
 • 4. Posílení povědomí o významu a lepším využití regionálních produktů.

 

 • 1. Steigerung des Bildungsgrads bzgl. Umwelt, regionaler Produkte und umweltschonender Lebensweise.
 • 2. Entstehen von grenzübergreifenden pädagogischen Materialien für KiTas und Schulen.
 • 3. Knüpfen von Kontakten zwischen tschechischen und deutschen Kindern, Pädagogen und Schulen.
 • 4.Stärkung des Bewusstseins über die Bedeutung und bessere Nutzung der regionalen Produkte.

 

Vysvětlení výsledků projektu

 

1. Zvýšení vzdělanosti o životním prostředí, regionálních produktech a ekologicky šetrném způsobu života:

 

Vznik 16 nových přeshraničních vzdělávacích modulů na téma užitkové rostliny s využitím zkušeností a poznatků z obou stran hranice, zaměřených na znovuvyužití zdrojů a s důrazem na regionální charakter. Konkrétně:

 • 4 přeshraniční jednodenní moduly pro české a německé mateřské školy
 • 4 přeshraniční jednodenní moduly pro 1. stupeň českých a německých základních škol
 • 4 přeshraniční jednodenní moduly pro 2. stupeň českých a německých základních škol
 • 2 přeshraniční vícedenní programy pro děti 1. resp. 2. stupně českých a německých základních škol

 

Každý modul se bude skládat ze zprostředkování základních znalostí a z praktické části (workshopy, praktické ukázky, tvořivé dílny) se zaměřením na využití regionálních produktů s ohledem a opětovnou využitelnost surovin a materiálů. V rámci praktické části budou děti samy s rostlinami pracovat (například: zpracování lnu a tradiční módní přehlídka, výroba bylinné masti a oleje, vaření, kompotování a staré odrůdy stromů, mletí zrn a pečení chleba, atd.).

 

2. Vznik přeshraničních česko- německých pedagogických materiálů pro MŠ a ZŠ :

 

Ke všem vzdělávacím modulům budou vyvinuty dvoujazyčné metodiky a pracovní listy a výukové pomůcky s využitím zkušeností obou partnerů. Metodiky a materiály budou představeny na celkem 10 přeshraničních workshopech pro pedagogy a nabídnuty jim k dispozici.

 

3. Navázání kontaktů mezi českými a německými dětmi, pedagogy a školami

Děti, školy, pedagogové i projektoví partneři se budou opakovaně setkávat při společné výuce a práci.

 

Celkem se uskuteční 118 přeshraničních společných akcí:

 

36 x odzkoušení vzdělávacích modulů (CZ-DE)

64x realizace vzdělávacích modulů (CZ-DE)

10x přeshraniční workshop pro pedagogy (CZ-DE)

2x vzdělávací týden pro děti na seznámení s moduly (CZ-DE)

6x akční den pro školní třídy (CZ-DE)

 

 

4. Posílení povědomí o významu regionálních produktů:

 

Součástí programů bude seznámení možnostmi využívání regionálních produktů a praktické ukázky na základě zkušeností z obou stran hranice s důrazem na ekologický rozměr tohoto chování. 

 

 

 

1. Steigerung des Bildungsgrads bzgl. Umwelt, regionaler Produkte und umweltschonender Lebensweise:

 

Entstehen von 16 neuen Bildungsmodulen zum Thema Nutzpflanzen, die unter Nutzung von Erfahrungen und Erkenntnissen von beiden Seiten der Grenze auf die Wiederverwendung von Ressourcen abgezielt und regionale Produkte in den Vordergrund gestellt haben.

 

4 grenzüberschreitende eintägige Module für tschechische und deutsche Kindergärten 

4 grenzüberschreitende eintägige Module für die Primarstufe  deutscher und tschechischer Grundschulen

4 grenzüberschreitende eintägige Module für die Sekundarstufe I deutscher und tschechischer Schulen

2 grenzüberschreitende mehrtägige Programme für Kinder der Primarstufe und Sekundarstufe I aus tschechischen und deutschen Schulen

 

Jedes Modul wird aus der Vermittlung von Grundkenntnissen und einem praktischen Teil (Workshops, praktische Beispiele, Kreativwerkstätten) bestehen und sich auf die Nutzung regionaler Produkte unter Berücksichtigung der Wiederverwertbarkeit der Rohstoffe und Materialien konzentrieren. Im Rahmen des Praxisteils werden Kinder selbst mit Pflanzen arbeiten (z.B. Verarbeitung von Leinen und traditionelle Modeschau, Herstellung von Kräutersalben u. –öle, Kochen, Kompottherstellung und alte Obstbaumpflanzen, Kornmahlen und Brotbacken etc.)

 

2. Entstehen von grenzüberschreitenden tschechisch-deutschen pädagogischen Materialien für Kindergärten und Schulen:

 

Zu allen Bildungsmodulen werden unter Nutzung der Erfahrungen beider Partner zweisprachige Methodiken, Arbeitsblätter und Unterrichtshilfsmittel entwickelt. Die Methodiken und Materialien werden bei insgesamt 10 grenzüberschreitende Workshops für Pädagogen vorgestellt und denen zur Verfügung gestellt.

 

3. Knüpfung von Kontakten zwischen tschechischen und deutschen Kindern, Pädagogen und Schulen

 

Kinder, Pädagogen und Projektpartner treffen sich wiederholt beim gemeinsamen Unterricht und Arbeit.

Insgesamt finden 118 gemeinsame grenzüberschreitende Veranstaltungen statt:

36x Erprobung der Bildungsmodule (CZ-DE)

64x Umsetzung von Bildungsmodulen (CZ-DE)

10x grenzüberschreitende Workshops für Pädagogen

2x Bildungswoche für Kinder zum Kennenlernen der Module (CZ-DE)

6x Aktionstag für Schulklassen (CZ-DE)

 

4. Stärkung des Bewusstseins über die Bedeutung regionaler Produkte:

 

Programmbestandteil werden das Kennenlernen von Möglichkeiten der Nutzung regionaler Produkte sowie praktische Beispiele anhand der Erfahrungen von beiden Seiten der Grenze sein, wobei der Schwerpunkt auf der ökologischen Dimension dieses Verhalten