O nás

Ekocentrum Brniště zahájilo svou činnost v roce 2014. Ekocentrum vybudoval a provozuje Podralský nadační fond ZOD, jehož zřizovatelem je podnik ZOD Brniště, a.s. hospodařící na Českolipsku.

Podralský nadační fond ZOD je regionální rozvojová nadace zaměřena na rozvoj regionu Podralska a zvláště těch území, kde podnikatelsky působí zřizovatel nadačního fondu – zemědělský a potravinářský podnik ZOD Brniště a.s.

Posláním Podralského nadačního fondu je všestranný a trvale udržitelný rozvoj regionu Podralsko, včetně péče o životní prostředí a realizace vzdělávacích a osvětových činností v této oblasti. Region Podralsko je krásná, turisticky atraktivní krajina tvořená Ralskou pahorkatinou s Lužickými horami a Ještědským hřebenem v blízkém okolí.

 

Posláním Ekocentra Brniště je podporovat vztah k přírodě a ke krajině, ve které žijeme. Prostřednictvím ekologické výchovy a osvěty pomáháme zprostředkovat porozumění přírodě a pochopení komplexnosti vztahů člověka a životního prostředí a inspirovat tak děti i dospělé k trvale udržitelnému životnímu stylu a odpovědnému jednání ve vztahu k přírodě.

 

Naším specifikem jsou programy z oblasti zemědělství, které seznamují žáky s původem potravin a surovin, a vedou k zamyšlení nad rolí moderního zemědělství v péči o krajinu a přírodu. Podporujeme u dětí vztah k životu na venkově a respekt k lidské práci a hodnotám, které přináší.

 

Lidstvo desítky tisíc let svou přítomností ovlivňovalo stav přírody kolem sebe. Lidé si přizpůsobovali nejen plodiny, které pěstovali a zvířata, které lovili, měli jsme vliv na všechno od mamutů po mikroby. V současnosti, kdy se musíme vyrovnávat se řadou dopadů lidské činnsti na životní prostředí, je i pro zemědělství důležité hledat taková opatření, aby systém hospodaření byl trvale udržitelný. Pomoci může každý, třeba tím, že nakupuje ovoce a zeleninu od místních pěstitelů nebo maso z volného chovu.

 

Každoročně pořádáme několik akcí pro širokou veřejnost. Na jaře Otevírání turistických stezek, akci pro rodiny s dětmi zaměřenou na poznávání vody v přírodě, u příležitosti Dne Země Brnišťský půlmaraton, v září oslavu sklizně Dožínky Brniště, kde se prezentují regionální výrobci, v listopadu Svatomartinský jarmark, jako tradiční oslavu svátku sv. Martina a mnoho dalších tvůrčích dílen (masopustní, velikonoční, adventní atd.).

 

Ve spolupráci se německými partnery pořádáme pro děti z Čech a Německa pravidelný ekologický tábor. Tábor je zaměřen na prožitek z přírody, hravost a tvoření z přírodních materiálů.

 

Chceme, aby enviromentální vzdělávání a osvěta oslovovala co nejširší cílovou skupinu - od předškolních dětí, přes rodiny s dětmi až po lidi se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Usilujeme o to, aby naše vzdělávací a osvětová činnost vedla k enviromentálně odpovědnému jednání a měla dlouhodobý dopad. Nabízíme vzdělávací programy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, spolupracujeme se speciálními a praktickými školami, s dětskými domovy, s organizacemi, které se starají o lidi s handicapem a s dalšími významnými aktéry v regionu jimiž jsou zástupci Libereckého kraje, zástupci měst a obcí, neziskových organizací a místních firem.

 

Koncepci EVVO naleznete ZDE.

Typy vzdělávacích akcí - výukové programy o životním prostředí a roli zemědělství při péči o krajinu

Akce pro širokou veřejnost