Archiv

EU SN-CZ

 

 

 

PROJEKTY JSOU PODPOŘENÉ EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Z PROGRAMU SPOLUPRÁCE NA PODPORU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SVOBODNÝM STÁTEM SASKO 2014 - 2020.

 

Užitková zvířata a jejich význam pro člověka – sdílené přírodní bohatství v Euroregionu/ Nutztiere und ihre Bedeutung für Mensch – gemeinsamer Naturreichtum in der Euroregion č.ž. 100520817

Doba trvání projektu: 1.11. 2021 – 31.12.2022

Leadpartner: Podralský nadační fond ZOD

PP001: Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V.

Cílem tohoto projektu je zvýšení vzdělanosti v regionech Podralsko a Hornolužicko, posílit porozumění přírodě a uvědomění si důležitosti ochrany životního prostředí a sdíleného přírodního bohatství v příhraničním regionu, podpořit u dětí vztah ke zvířatům a k životu na vesnici, seznámit je s různými druhy užitkových zvířat, s typickými národními plemeny a jejich užitkovostí (potraviny a suroviny jako regionální produkt), přispět k navazování přeshraničních kontaktů a vztahu k ERN.

 

Vzdělávání Aktivně! Inkluzivní profesní orientace v Euroregionu - Bildung Aktiv! Inklusive Berufsfindung in der Euroregion (Č ž. 100286374)

Doba trvání projektu: 3.6.2016 - 30.9.2020

Leadpartner: Diakoniewerk Martinshof Rothenburg/OL

PP01: Podralský nadační fond ZOD
Cílem projektu je německo-česká spolupráce v oblasti inkluzivní profesní orientace. Především jde o zohlednění speciální podpory lidí s omezenou mobilitou, kognitivními poruchami, nezaměstnaných, úzkostných a starších lidí, zároveň jde o vzdělávání pedagogů, studentů a odborníků v práci s inkluzivními skupinami na téma volba povolání. Dále pak vybudování 2 inkluzivních vzdělávacích dílen pro realizaci vzdělávacích aktivit, protože lidé s handicapem se musejí s výzvami běžného profesního dne vyrovnat jinak a být vedeni a vzděláváni ke speciálním procesům v „bezpečném“ prostředí.

www.vzdelavaniaktivne.cz

 

IROP

Dílna pro technické a řemeslné obory a specializovaná učebna pro přírodní vědy v Ekocentru Brniště

Cílem projektu je rozšíření kapacity pro neformální vzdělávání v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory a přírodní vědy ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v Ekocentru Brniště, region Podralsko.

Konkrétně se jedná o stavební úpravy hospodářského stavení objektu Brniště č.p. 16 na specializovanou učebnu pro přírodní vědy, dílnu pro technické a řemeslné obory a šatnu. 

Nové výukové prostory umožní navýšit okamžitou kapacitu výukových prostor Ekocentra o 30 osob a rozšířit cílovou skupinu Ekocentra o cílovou skupinu osob se speciálními vzdělávacími potřebami a osob ohrožených sociálním vyloučením (děti a mládež se speciálními vzdělávacími potřebami a děti a mládež ohrožené nezaměstnaností). Tyto cílové skupiny budou ve specializované učebně a dílně pro technické a řemeslné obory moci využít programy zaměřené na motivaci a volbu povolání (práce se dřevem, práce s kovem a dalšími materiály, chov hospodářských zvířat, pěstitelství, včelařství). Stávající programy pro MŠ a ZŠ budou rozšířeny o zážitkové workshopy ve specializované učebně a o nové výukové programy v oblasti technických a řemeslných oborů.

Konkrétní výsledky projektu:  

  • vznikne 1 specializovaná učebna pro přírodní vědy s kapacitou 15 osob
  • 1 dílna pro technické a řemeslné obory s kapacitou 15 osob se zázemím (šatna, úložné prostory)
  • bude pořízeno vybavení dílny pro technické a řemeslné obory

Projekt Specializovaná učebna pro přírodní vědy a dílna pro technické a řemeslné obory v Ekocentru Brniště je spolufinancován Evropskou Unií.

 

EU PRV

Naučná stezka Lesopark Brniště

Reg. č. 19/004/19210/451/019/001070

19.2.1 - Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova 2014–2020 operace 19.2.1 – Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje.

Předmětem projektu je realizace opatření k posílení rekreační funkce lesa, konkrétně vybudování nové Naučné stezky Lesopark Brniště v celkové délce 0,6 km, která je sestavena ze 6 stanovišť s naučnými a herními prvky, naučnými tabulemi a fitness prvky.

OPS-Český ráj

ČNFB

PROJEKTY REALIZOVANÉ S PODPOROU ČESKO-NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI

Spolu v přírodě / Zusammen in der Natur, č. 2_23_13560

Doba trvání projektu: 1.6.2023 - 31.8.2023

Žadatel: Podralský nadační fond ZOD

Partner: Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e V.

V rámci projektu chceme dát účastníkům dětem a mládeži ve věku od 8 do 15 let zapomenout na běžné starostí a nepříznivou atmosféru ve společnosti vlivem blízkého válečného konfliktu a prodělané izolace v době pandemie koronaviru a připravit pro ně pobyt v přírodě plný pohybu a zajímavých zážitků. Program obou týdenních setkání bude koncipovaný tak, aby vedl k podpoře samostanosti, zdatnosti a odolnosti, jak psychické, tak fyzické. Tématem obou pobytů bude přežití v přírodě (Robinzon, Survivor), bez digitálních technologií. V rámci aktivit děti získají řadu dovedností pro běžný život a bude podporována jejich tvořivost, samostatnost a iniciativa. Součástí programu bude i téma duševního zdraví, budou zařazeny aktivity na téma, co mohu dělat pro svojí duševní pohodu, jak mohu bojovat se špatnou náladou, smutkem, úzkostí a strachem. Sestavíme si společně desatero pro duševní pohodu, ke kterému můžu v těchto chvílích sáhnout. Program bude orientovaný i na vzájemné poznávání a spolupráci českých a německých dětí/mládeže. Účastníci budou pracovalt v českoněmeckých týmech, do programu budou zařazena „jazyková okénka“ a přítomný bude tlumočník.

 

Projekty podpořené Libereckým krajem

Rozšíření nabídky ekologické výchovy o programy pro SPŠ a osvětové aktivity Ekocentra Brniště

Cílem projektu je šíření vzdělávací a osvětové činnost Ekocentra Brniště - EVVO programy pro MŠ, ZŠ, PŠ a SPŠ a osvětové akce zaměřené na enviromentální zdělávání a šíření ekologického povědomí mezi místní veřejností a dětmi různých věkových skupin.

Vzdělávání Aktivně - výstavba Centra inkluzivního vzdělávání

Cílem projektu je rekonstrukce objektu Brniště č.p. 16 na Centrum inkluzivního vzdělávání Libereckého kraje. Centrum bude sloužit jako místo pro inkluzivní vzdělávání na území Českolipska, zejména v oblasti ekologického a praktického vzdělávání s cílem profesní orientace.

Podpořeno Libereckým krajem, č. OLP/1070/2019

Skleněná stezka

Vybudování nové celoroční turistické stezky zaměřené na téma sklářství s dvěma doprovodnými akcemi pro veřejnost (křest skleněného stromu a otevření Skleněné stezky).

Podpořeno Libereckým krajem, č. OLP/1670/2023