Poslání

Poslání Ekocentra Brniště

Poslání:

  • posláním Ekocentra Brniště je podporovat vztah k přírodě a ke krajině, ve které žijeme
  • prostřednictvím ekologické výchovy a osvěty pomáháme zprostředkovat porozumění přírodě a pochopení komplexnosti vztahů člověka a životního prostředí a inspirovat tak děti i dospělé k trvale udržitelnému životnímu stylu a odpovědnému jednání ve vztahu k přírodě
  • naším specifikem jsou programy z oblasti zemědělství, které seznamují žáky s původem potravin a surovin, a vedou k zamyšlení nad rolí moderního zemědělství v péči o krajinu a přírodu
  • podporujeme u dětí vztah k životu na venkově a respekt k lidské práci a hodnotám, které přináší

Chceme, aby enviromentální vzdělávání a osvěta oslovovala co nejširší cílovou skupinu - od předškolních dětí, přes rodiny s dětmi až po lidi se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Usilujeme o to, aby naše vzdělávací a osvětová činnost vedla k enviromentálně odpovědnému jednání a měla dlouhodobý dopad. Nabízíme vzdělávací programy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ, spolupracujeme se speciálními a praktickými školami, s dětskými domovy, s organizacemi, které se starají o lidi s handicapem.