ERN

                   

Název projektu/Projekttitel: Na návštěvě u sousedů/Zu Besuch bei den Nachbarn

Hlavní cíl projektu/Hauptziel des Projektes:

Hlavním cílem projektu je setkávání českých a německých dětí (3. st. ZŠ) za účelem sdílení a výměny zkušeností v ERN. V rámci projektu bude naplánován a zrealizován cyklus 3 českoněmeckých workshopů. Témata workshopů jsou: zajímavá místa regionu, tradice,tradiční řemeslné techniky, přírodní bohatství regionu, hledání společných souvislostí/rozhraní, atd.V rámci zrcadlového projektu se konají 3 další odlišné akce v jiných termínech na straně partnera.

Das Hauptziel des Projekts ist die Begegnung tschechischer und deutscher Kinder (3. Grundschulklasse) zum Austausch von Erfahrungen im ERN.Im Rahmen des Projekts wird ein Zyklus von 3 tschechisch-deutschen Workshops geplant und durchgeführt. Die Themen der Workshops sind: interessante Orte der Region, Traditionen, traditionelle Handwerkstechniken, Naturreichtum der Region, Suche nach gemeinsamen Verbindungen/Schnittstellen, usw. konzentrieren.Im Rahmen des Spiegelprojekts finden auf Partnerseite 3 weitere unterschiedliche Veranstaltungen zu anderen Terminen statt.

Leadpartner: Podralský nadační fond ZOD

Projektpartner: Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V.

Celkové náklady projektu/Gesamtkosten des Projektes: 9540,00 EUR

 

Název projektu/Projekttitel: Děti objevují německo-české pohraničí/Kinder entdecken die deutsch-tschechische Grenzregion

Hlavní cíl projektu/Hauptziel des Projektes:

Cílem projektu je podpora přeshraniční spolupráce, setkávání a výměny zkušeností v rámci ERN mezi českými a německými žáky základních škol (především 3. tříd). V rámci projektu budou uspořádány 3 akce (CZ/DE) pro německé a české děti na německé straně. Projektový partner rovněž zorganizuje 3 setkání ve svém regionu.

Ziel des Projekts ist die Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, der Begegnung und des Erfahrungsaustauschs in der ERN zwischen tschechischen und deutschen Grundschülern (hauptsächlich 3. Klasse). Im Rahmen des Projekts werden 3 Veranstaltungen (CZ/DE) für deutsche und tschechische Kinder auf deutscher Seite durchgeführt. Der Projektpartner organisiert ebenfalls 3 Treffen in seiner Region.

Leadpartner: Naturschutzzentrum "Oberlausitzer Bergland" e.V.

Projektpartner: Podralský nadační fond ZOD

Celkové náklady projektu/Gesamtkosten des Projektes: 9540,00 EUR

 

Název projektu/Projekttitel: True colours - Nejkrásnější barva je pestrá/True colours - Die schönste Farbe ist bunt

Hlavní cíl projektu/Hauptziel des Projektes:

V tomto projektu chceme pomocí hudebních a tanečních prostředků sblížit 8 německých a 8 českých dětí ve věku 10 až 14 let. Hudba a tanec jsou mezinárodním jazykem a jsou důležité zejména pro tuto věkovou skupinu. Díky tomu budou moci spolu rychle komunikovat, i když nemluví stejným jazykem, uvědomí si, že děti a mladí lidé na druhé straně hranice mají stejné zájmy.

In diesem Projekt möchten wir das Mittel der Musik und des Tanzes nutzen, um 8 deutsche und 8 tschechische Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren in den Austausch zu bringen. Musik und Tanz sind eine internationale Sprache und besonders für das Alter der Zielgruppe wichtig. Sie werden dadurch schnell in den Austausch kommen, auch ohne die Sprache den anderen zu sprechen, und erkennen, dass auch auf der anderen Seite der Grenze die Kinder und Jugendlichen ihres Alters die gleichen Interessen haben.

Leadpartner: Diakonie St. Martin

Projektpartner: Podralský nadační fond ZOD

Celkové náklady projektu/Gesamtkosten des Projektes: 8360,00 EUR